براستی چرا

کوته فکرانی که با بی دقتی خود اینچنین جنایتی را مرتکب می شوند